Služby

NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ :

1. Geometrické plány

 • geometrický plán na vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
 • geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
 • geometrický plán na vyznačení věcného břemene
 • geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)

2. Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bod?
 • vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu

4. Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí

 • komplexní vytyčovací práce

5. Zaměření polohopisu a výškopisu

 • zaměření skutečného provedení stavby
 • stavební zaměření objektu, 3D, profily, řezy
 • zaměření inženýrských sítí

6. Výpočet kubatur

 • zaměření, dokumentace a výpočet objemu